Bujinkan Dojo - Sandy & Tempsford

Subjects: budo, Bujinkan, Ninjutsu, ninpo
Based in
Sandy, Central Bedfordshire, United Kingdom
Bujinkan Dojo - Sandy & Tempsford |
Make an enquiry

Teaching Bujinkan Budo Taijutsu (ninjutsu) of Grandmaster Masaaki Hatsumi.

Togakure Ryu Ninpo
Gyokko Ryu Kosshijutsu
Koto Ryu Koppojutsu
Shindenfudo Ryu Dakentaijutsu
Hontai Takagi Yoshin Ryu Jutaijutsu
Gikan Ryu Koppojutsu
Kumogakure Ryu Ninpo
Gyokushin Ryu Ninpo
Kukishinden Ryu Happo Hiken
Don't be shy, say hello. We'd love to hear from you.


[email protected]